Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy