Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej modernizacji nawierzchni parkowej i latarni, usytuowania wyposażenia parkowego (kosze, ławki, tablice) oraz aranżacji wokół pomnika przyrody na terenie przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego