Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej