Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej