Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej