Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji koryt cieków naturalnych – Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi oraz rzeki Długiej wraz z wałami, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.