KluczPub_Oferta_PostepowanieID_64f6b7ec-142e-4ba4-89d0-684d1e57816d | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji koryt cieków naturalnych – Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi oraz rzeki Długiej wraz z wałami, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.