Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.