Załącznik nr 6B do SIWZ – Zał. 1 do um. wykaz cen i zakres | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy