Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy