Załącznik nr 2A – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy