Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy