Załącznik nr 1B do SIWZ – Zał 2 do um. cz. II Warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac. | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy