Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji