Załącznik nr 1C do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac zał 2do umowy | Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy