Załącznik nr 1A do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac zał 2 do umowy 10.07.18 | Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy