Załącznik nr 2 do SIWZ -standardy bieżącej konserwacji i serwisowania automatycznych toalet miejskich oraz toalet publicznych | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r