Załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy