Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy(część I) zmiana 25.02.2020 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej