Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część II-Park Marszałka Rydza Śmigłego-alejki przy pomniku Chwała Saperom