Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część II-Park Marszałka Rydza Śmigłego-alejki przy pomniku Chwała Saperom