Załącznik nr 1A do SIWZ- Specyfikacja Techniczna-część graficzna | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część II-Park Marszałka Rydza Śmigłego-alejki przy pomniku Chwała Saperom