Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I