Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty zmiana | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I