Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I