Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I