Załącznik nr 1A do SIWZ – przedmiar | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I