Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna remontu cząstkowe | Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I