Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowalnych | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”