Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”