Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”