Załącznik nr 7A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)