Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)