Załącznik Nr 5 do SIWZ – przedmiar robót | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)