Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt budowlano-wykonawczy (zał.nr 1 do OPZ) | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)