Załącznik Nr 11 do SIWZ – wzór Umowy | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)