Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór umowy | Prace porządkowe, konserwacyjne, eksploatacyjne oraz prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek, sieci zraszających i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy