Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego