Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego