Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.