Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola