Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy