Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy zmiana 04.01.2019 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej