Załącznik nr 1A do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standardy prac zmiana 30.01.2019 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej