załącznik nr 1D do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części IV | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018