Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech zdrojów oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy