Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy