Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy