Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w okresie czerwiec-lipiec 2019 r. w dzielnicy Rembertów