Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy | Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2018-2019 w dzielnicach: Praga Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów.